Růžena GREBENÍČKOVÁ

GREBENÍČKOVÁ Růžena (1. 11. 1925 Sušice – 21. 7. 1997 Praha) literární kritička, historička, překladatelka. Otec učil na hospodářské škole. 1945–1949 vystudovala romanistiku, filosofii a komparatistiku na FF UK. Po povinném pedagogickém působení v pohraničí pracovala 1953–1981 ve Slovanském ústavu ČSAV. V 50. letech a po 1969 musela některé své práce publikovat pod pseudonymem nebo cizími jmény. Od pol. 50. let radikálně revidovala své postoje ke strnulé marxistické literární teorii a stalinistické pojetí realismu, které na přelomu 40. a 50. let také zastávala, a stále zřetelněji prosazovala komparativní přístup k literárnímu dílu. Úvahy o obecné povaze moderního umění, zvláště o románu, a literárněhistorické studie publikovala v řadě domácích i zahraničních vědeckých a literárních časopisů. Vzdělání ve srovnávacích literaturách spolu s průběžným kontaktem s aktuální německou, francouzskou, ruskou a anglickou literární vědou, filosofií a psychologií (cizojazyčnou odbornou literaturu průběžně časopisecky recenzovala) umožnilo R. Grebeníčkové pohybovat se napříč kulturními epochami, národními literaturami i tvorbou jednotlivých osobností. Značné kulturotvorné možnosti shledávala v německé romantice (mj. podíl na komponovaném svazku Kniha o Faustovi, 1982), ve 30. letech 19. století v Rusku a v období od dekadence (Hugo von Hofmannsthal) do 20. až 30. let v Rakousku (Karl Kraus a Rober Musil). Soustavně poukazovala na inspirovanost formalistického pojetí literatury v souvislosti s Ingardenovou ontologií literárního díla a Spitzerovými stylistickými studiemi, což jí mj. umožnilo navázat na práce B. Ejchenbauma, A. Béma nebo  Pavla Trosta.

KP RR č. 3/1995 publikovala recenzi na knihu Milana Kundery, v č. 4/1996 na Události Jana Hanče, do č. 6/1996 přispěla studií o skupině okolo časopisu Tvář.