Vladimír BINAR

VLADIMÍR BINAR (6. 10. 1941 – 13. 1. 2016), prozaik, básník, literární historik a editor a překladatel. Roku 1968 zakončil studium bohemistiky a filosofie na pražské FF UK. V té době měl za sebou také několikaletou zkušenost papírenského a betonářského dělníka a dlouhodobý pobyt v nemocnicích a rehabilitačních ústavech. Od roku 1969 působil jako odborný asistent na Katedře české literatury FF UK v Praze, 1975 dostal výpověď, na níž se podepsal i jeho soustavný zájem o dílo Jakuba Demla, Vladimíra Holana a dalších českých básníků. Následujících patnáct let ve svobodném povolání se Vladimír Binar věnoval editorské a překladatelské práci. V roce 1974 založil společně s Bedřichem Fučíkem samizdatovou edici Rukopisy VBF, kde vyšlo mimo jiné čtrnáctisvazkové Dílo Jakuba Demla (1978–1983) a šestisvazkové Dílo Bedřicha Fučíka (1986–1989, knižně 1992, 1994, 1995, 1998, 2002, 2003, 2006). Pod značkou Rukopisy VBF se poprvé dostávají ke čtenářům, byť k úzkému okruhu, také vlastní Binarovy práce básnické, prozaické a esejistické. Vydal knihu esejů Čin a slovo (smz. 1978, tiskem Triáda 2010), román Playback (smz. 1981, tiskem Triáda 2001), povídkový triptych Číňanova pěna (povídka Číňanova pěna vyšla v smz. 1981, tiskem RR č. 41/1999; povídka Dimanche à Paris smz. 1986, tiskem RR č. 50/2002, souborně tiskem Triáda 2011), výbor z básní Hlava žáru (smz. 1986, tiskem Triáda 2009, Cena Nadace Český literární fond) a Rty na sněhu (Triáda 2014) a prózu Emigrantský snář (Triáda 2003). Za triptych Číňanova pěna autor obdržel Cenu Jaroslava Seiferta. 

Prózy Vladimíra Binara přinesla Revolver Revue č. 41/1999 (Číňanova pěna), č. 50/2002 (Dimanche à Pari, rozhovor s autorem je otištěn v č. 41/1999. Pro RR č. 32/1996 Binar připravil a komentoval vzájemnou korespondenci Vítězslava Nezvala, Vladimíra Holana a Jakuba Demla, pro č. 40/1999 dopisy Jakuba Demla Bedřichu Fučíkovi, v č. 42/2000 je otištěna Zpráva o uspořádání díla Jakuba Demla, kterou Binar napsal spolu s B. Fučíkem a která vyšla v samizdatu roku 1981. RR č. 44/2000 přinesla deník Jakuba Demla K Březinovi, který Vladimír Binar pro samizdatové vydání připravil.  

Úplnou bibliografii Vladimíra Binara viz na ipsl.cz.