Peter-André ALT

PETER-ANDRÉ ALT (nar. 1960) profesor germanistiky na Svobodné univerzitě v Berlíně. Nositel Ceny Friedricha Schillera (2005) a spoluvydavatel jeho Sebraných spisů (nakl. Hanser). O Schillerovi publikoval kromě četných studií dvousvazkovou monografii Schiller. Leben –  Werk – Zeit (Schiller. Život – dílo – doba, 2000; další vydání 2004 a 2009), menší svazek Friedrich Schiller (2004) a knihu Klassische Endspiele. Das Theater Goethes und Schillers (Klasické konce hry. Divadlo Goetha a Schillera, 2008). Další knižní publikace z posledních let (výběr): Der Schlaf der Vernunft. Literatur und Traum in der Kulturgeschichte der Neuzeit (Spánek rozumu. Literatura a sen v kulturních dějinách novověku, 2002), Der Tod der Königin. Frauenopfer und politische Suveränität im Trauerspiel des 17. Jahrenhunderts (Smrt královny. Ženská oběť a politická svrchovanost v truchlohře 17. století, 2004), Franz Kafka. Der ewige Sohn. Eine Biographie. (Franz Kafka. Věčný syn, biografie, 2005, 2. vyd. 2008), Kafka und der Film. Űber kinematographisches Erzählen (Kafka a film. O kinematografickém vyprávění, 2009).

V Revolver Revue č. 77/2009 s P.-A. Altem hovořila o Friedrichu Schillerovi Alice Stašková.